Czech POINT

Czech POINT

Co znamená název Czech POINT?

Je to vlastně zkratka, která znamená:
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Czech POINT je garantovaná služba pro komunikaci uživatele se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak.

Czech POINT poskytuje:

 1. výpis z Katastru nemovitostí
 2. výpis z Obchodního rejstříku
 3. výpis z Živnostenského rejstříku
 4. výpis z Rejstříku trestů
 5. výpis z bodového hodnocení řidiče
 6. Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 7. Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 8. Výpis z insolvenčního rejstříku
 9. Žádost o zřízení datové schránky
 10. Oznámení o zneplatnění přístupových údajů
 11. Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby
 12. Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby
 13. Výpis z Rejstříku trestů právnických osob

Výpis lze požadovat na základě Listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle Listu vlastnictví - musí znát katastrální území a číslo Listu vlastnictví. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže, atd. V tomto případě musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou , jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100 Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50 Kč.

Ověřený výpis z Obchodního rejstříku se vydává na základě znalosti identifikačního čísla obchodní organizace. O výpis z Obchodního rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100 Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50 Kč.

Ověřený výpis z Živnostenského rejstříku je vydáván na základě znalosti identifikačního čísla obchodní organizace.

O Výpis z Živnostenského rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100 Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50 Kč.

Podle § 11 odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán; tato žádost se archivuje dle zákona.

Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přidělené rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydati i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice.

Totožnost žádající osoby se ověřuje na základě předloženého dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad). Předložený doklad se nejdříve zkontroluje v databázi neplatných dokladů. Pokud je předložený doklad platný, vyplní se formulář žádosti o výpis, vytiskne se žádost o vydání výpisu a žadatel tuto písemnou žádost podepíše.

V případě, že Rejstřík trestů odpoví předáním elektronického výpisu, tento výpis se vytiskne, doplní ověřovací doložkou . Žadatel na výpisu svým podpisem potvrdí převzetí a zaplatí za celý výpis správní poplatek ve výši 100 Kč. Na tento výpis se nevylepuje žádný kolek.

V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle § 11 odst. 1 zákona č. 269/1994 Sbírky o Rejstříku trestů v platném znění - tedy formou papírové žádosti.

Žadateli lze z formuláře Czech POINT vytisknout tuto papírovou žádost. Ověřující úřad dále ověří totožnost žadatele a správnost údajů v žádosti, vylepí kolek v hodnotě 100 Kč a pošle tuto žádost k vyřízení na Rejstřík trestů.

Na základě zákona č. 357/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů, dochází s platností od 01.01.2012 ke zvýšení správního poplatku za jeho vydání. Správní poplatek činí 100,- Kč.

Při výpisu z rejstříku trestů je žadatelům k dispozici nová funkcionalita, která se týká informací z evidence Rejstříku trestů členských států EU. Díky nové službě si žadatel může (ale nemusí) vyžádat, aby do výpisu z Rejstříku trestů byly také zahrnuty údaje z trestního rejstříku některé ze zemí EU, ve které žadatel pobýval, měl tam trvalé bydliště nebo byl dočasně státním příslušníkem této země.

V části formuláře, kde se zadávají povinné údaje o žadateli, je možno vyplnit i nepovinné osobní údaje (např. pole Stát Evropské unie). Klepnutím do pole se otevře seznam členských zemí EU. Žadatel vybere tu zemi, kde pobýval, a požaduje zahrnutí informací z jejího trestního rejstříku do výpisu. Vybrat lze k danému výpisu vždy pouze jednu členskou zemi EU.

Agenda Výpis z bodového hodnocení řidiče umožňuje občanům na kontaktním místě veřejné správy zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

Vydávání výpisů o trestných bodech řidičů kontaktními místy veřejné správy je upraveno zákonem č. 480/2008 Sb.

O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu.

Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají trvalé bydliště v České republice.

Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené plné moci.

Správní poplatek činí za první stránku maximálně 100,- Kč a za každou další stránku maximálně 50,- Kč.

Na základě zákona č. 418/211 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim byla spuštěna nová funkcionalita na Czech POINTu. Jedná se o vydání výpisu z Restříku trestů pro právnickou osobu. Údaje z evidence rejstříku trestů právnických osob, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné. Z tohoto důvodu se při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost podává.

Žádost se netiskne, ani nearchivuje. Správní poplatek za vydání výpisu je ve výši 100,- Kč.

 

 Více informací o projektu získáte na oficiálních stránkách: http://www.czechpoint.cz

Rychlý kontakt

OBEC Dobřenice
Dobřenice 10
503 25 Dobřenice

+420 495 451 119

Ing. Tomáš Sýkora, starosta
+420 725 295 361

František Dolejší, místostarosta
+420 724 184 256

ID datové schránky: qqba6hm
IČ: 00268721

Facebook: FB stránky obce

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 159 134 975,
kód banky: 0300

Úřední hodiny

Po 8:00-16:30 18:00-19:00
Út 8:00-12:00  
St 8:00-16:30  
Čt 8:00-12:00  
8:00-12:00  

Poznámka: Polední přestávka 12:00-12:30.

Úřední hodiny starosty
Po   18:00-20:00